Co osięgnęliśmy?

Tak wyglądał program wyborczy pt „Rozsądny Rozwój”, który nasz komitet KWW Radlin Naszym Domem przyjął w 2014 roku.
Co zrealizowaliśmy ?

Energetyka, ekologia i zdrowie

– kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej przez Miasto i PWiK okejka
– wdrożenie programu budowy ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych okejka
– podnoszenie poziomu energooszczędności budynkówokejka
– angażowanie w budowę bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcówokejka
– wspieranie budowy ekologicznych źródeł ciepłaokejka
– realizacja kolejnych inwestycji prozdrowotnych i programów zdrowotnych
– rozszerzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnychokejka
– podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez inwestycje rekreacyjneokejka

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i integracja mieszkańców

– dalsze wspieranie radlińskich stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnychokejka

– pomoc w zapoczątkowaniu i rozpoczęciu działalności kolejnych radlińskich organizacji pozarządowych
– wspieranie inicjatyw lokalnychokejka
– pomoc w organizacji imprez integrujących i aktywizujących środowisko lokalneokejka
– remontowanie i rozbudowywanie placów zabawokejka
– budowa skateparku w Radlinieokejka
– dalsza modernizacja okolic fontanny i Placu Radlińskich Olimpijczyków 
To zadanie ciągle jest przed nami. Minione 4 lata to m.in. udział Radlina w międzynarodowym projekcie „Urbact”, gdzie w gronie wielu europejskich miast, dyskutowaliśmy nad ożywieniem (również gospodarczym) centrum Radlina. Wnioski tych rozmów, lokalne plany działania a co najważniejsze zawiązana „Lokalna Grupa Wsparcia Projektu Urbact” (w skład której weszli zarówno urzędnicy, radni, przedsiębiorcy, społecznicy oraz radlińska młodzież) staną się w kolejnych latach przyczynkiem do modernizacji okolic miejskiej fontanny i pl. Radlińskich Olimpijczyków

 

Drogi i komunikacja

– poprawa funkcjonowania odwodnienia ulic i placów gminnych,okejka
– dalsze utrzymywanie i poprawianie jakości powiatowych dróg w oparciu o zawierane z  powiatem porozumienia,okejka
– dalsze wykorzystywanie budowy kanalizacji do przebudowy i remontów dróg i chodników,okejka
– kontynuacja systemowej przebudowy ulic,okejka

– doprowadzenie wspólnie z powiatem do wyremontowania kolejnych uszkodzonych dróg powiatowych w Radlinie,okejka

– poprawa jakości dróg wewnętrznych (osiedla domów jednorodzinnych i bloków), które są własnością Miasta,okejka

– dostosowywanie chodników i przejść dla pieszych do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się, okejka

– wspieranie rozwoju komunikacji zbiorowej (autobusowej i kolejowej),okejka

– rozwijanie sieci szlaków rowerowych, budowanie dróg dla rowerzystówokejka

Bezpieczeństwo publiczne

– dalsze unowocześnianie systemu monitoringu,okejka
– rozwijanie oświetlenia ulicznego,okejka
– wzmożenie współpracy z Policją i jej pełniejsze włączenie w życie Miasta,okejka
– dalsze dbanie o należyte wyszkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych,okejka
– ciągłe unowocześnianie i rozbudowywanie sprzętu OSPokejka

Edukacja, kultura, sport

– zwiększenie liczby grup przedszkolnychokejka

– objęcie opieką przedszkolną wszystkich trzylatków okejka

– utworzenie grupy przedszkolnej dla dzieci autystycznych okejka
– realizacja zajęć dodatkowych w szkołachokejka
– wyposażenie nowo rozbudowanych przedszkoli i szkoły w dobrej klasy sprzętokejka
– realizacja programów zdrowotnychokejka

– podnoszenie kompetencji kluczowych w dalszej edukacji

– podnoszenie sprawności fizycznej uczniów
– zapewnienie odpowiedniego finansowania życia kulturalnego i sportowego w Mieścieokejka
– otaczanie szczególną opieką miejskiej infrastruktury kulturalnej i sportowejokejka

Finanse i gospodarka

– utrzymywanie podatków na akceptowalnym społecznie, jednym z najniższych w okolicy poziomie,okejka
– utrzymywanie pomocy publicznej de minimis dla przedsiębiorców,okejka

– uzbrajanie kolejnych terenów inwestycyjnych
To zadanie wciąż przed nami, choć wiele w tej kwestii zostało już wykonane. Minione lata poświęciliśmy w większym stopniu na remonty dróg, budowę kanalizacji czy poprawę oświetlenia w tych miejscach w Radlinie, gdzie nasi mieszkańcy prowadzą również swoje przedsiębiorstwa. Małe i średnie firmy są bowiem dla nas tak samo istotne jak duże zakłady. Oprócz tego skupiliśmy się mocno na otoczeniu biznesu np. wzbogacając ofertę rekreacyjną. To także wpływa na decyzje o przeniesieniu swojej firmy do danego miasta. Zaś uatrakcyjnienie oferty inwestycyjnej Radlina to z pewnością wyzwanie na przyszłe lata…

– tworzenie dobrej atmosfery dla nowych inwestycji, szczególnie nowoczesnych, tworzących wartość dodaną i mających pozytywny wpływ na środowisko,

– prowadzenie aktywnej współpracy z przedsiębiorcami obecnymi już w Mieście jak i rozważającymi jej rozpoczęcie,okejka
– realizacja inwestycji miejskich przy maksymalnym udziale finansów zewnętrznych,okejka
– utrzymywanie miejskich dochodów i wydatków na zrównoważonym poziomieokejka,
– realizacja projektów za pieniądze z Unii Europejskiejokejka

– dobre wykorzystywanie pieniędzy ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.okejka

?????????????